loading

Společnost Hyster-Yale Materials Handling Limited a její přidružené společnosti (" Hyster-Yale group ") se zavazují chránit a respektovat vaše osobní údaje.

Tyto zásady (společne s našimi podmínkami pro stránky Hyster a pro další dokumenty uvedené na těchto stránkách) stanovují pravidla, podle kterých budou zpracovány osobní údaje, které od vás obdržíme nebo které nám poskytnete. Prečtěte si prosím pozorně následující text, abyste pochopili naše názory a postupy týkající se vašich osobních údaju a také jak s nimi budeme nakládat.

Podle zákona na ochranu údaju z roku 1998 (dále jen zákon) je správcem údajů: 
Hyster-Yale Materials Handling Limited of Centennial House, 
Building 4-5
Frimley Business Park
Frimley
Surrey GU16 7SG
United Kingdom.

Informace, jaké od vás mužeme získat

Společnost Hyster-Yale group od vás neshromažduje žádné osobní údaje (například jméno, adresu, telefonní císlo, e-mailovou adresu), pokud se dobrovolně nerozhodnete nám takové informace předložit nebo jinak poskytnout sami, a to vcetne informací poskytnutých v elektronické podobe, e-mailem, telefonicky nebo faxem. Nebudeme prodávat, obchodovat nebo pronajímat vaše osobní údaje tretím stranám. Mužeme zverejnit informace, které jste poskytli našim dceriným spolecnostem, pobockám, zástupcum nebo autorizovaným prodejcum, aby nám pomohli organizovat naše webové stránky a naše další obchodní operace povolené zákonem. V jiných prípadech bude spolecnost Hyster-Yale group používat vaše osobní údaje pouze v reakci na vaši žádost o informace, nebo pokud je to vhodné, zváží váš požadavek pri žádosti o zamestnání u spolecnosti Hyster-Yale group , v jejích dceriných spolecnostech nebo pobockách.

Mužeme shromaždovat a zpracovávat vaše následující údaje:

 • Informace, které nám poskytnete pri vyplnování formuláru na našich stránkách (naše stránky). To zahrnuje informace poskytnuté v registraci pro užívání našich webových stránek, prihlášení k jakékoli službe, zaslání materiálu nebo žádosti o jiné služby. Mužeme vás také požádat o informace, pokud nahlásíte problém s našimi stránkami.
 • Spolecnost Hyster-Yale group muže rovnež požádat o vyplnení dotazníku, který používá pro úcely pruzkumu, ale na tento požadavek nemusíte reagovat.
 • Spolecnost Hyster-Yale group muže rovnež požádat o vyplnení dotazníku, který používá pro úcely pruzkumu, ale na tento požadavek nemusíte reagovat.
 • Podrobné informace o vašich návštevách našich stránek a zdroju, k jakým máte prístup.

IP adresy

Mužeme shromaždovat informace o vašem pocítaci, vcetne informací týkajících se vaší IP adresy, operacního systému a typu prohlížece, z duvodu správy systému a podávání souhrnných informací pro prípadné inzerenty. Jedná se o statistické údaje týkající se prohlížení stránek našimi uživateli a tyto údaje neidentifikují žádné jednotlivce.

Jakmile se vytvorením uživatelského úctu zaregistrujete pro používání našich stránek, mužeme shromaždovat informace, které identifikují používání našich webových stránek: napríklad navštívené stránky a stažené soubory.

Cookies

Naše webové stránky používají cookies, aby vás odlišily od ostatních uživatelu techto stránek. To nám pomáhá, abychom vám mohli pri prohlížení našich stránek poskytovat kvalitní služby, a také nám to umožnuje naše stránky zlepšovat. Podrobné informace týkající se používaných cookies a úcely, pro jaké je používáme, naleznete v cásti Zásady použití Cookies.

Kde ukládáme vaše osobní údaje

Údaje, které jsme od vás získali, mohou být prevedeny a uloženy mimo Evropský hospodárský prostor (EHP). Tyto údaje mohou být také zpracovávány pracovníky mimo EHP, kterí pracují pro naši spolecnost nebo pro nekterého z našich dodavatelu. Poskytnutím vašich osobních údaju souhlasíte s tímto prevodem, uložením nebo zpracováním. Spolecnost Hyster-Yale group prijímá veškerá príslušná opatrení nezbytná k zajištení toho, aby bylo s vašimi daty zacházeno bezpecne a v souladu se zásadami na ochranu soukromých údaju.

V prípade, kdy jsme vám poskytli (nebo jste si sami zvolili) heslo, které vám umožnuje prístup na urcité cásti našich stránek, odpovídáte za uchování tohoto hesla v tajnosti. Žádáme vás, abyste heslo s nikým nesdíleli.

Bohužel, prenos informací prostrednictvím internetu není zcela bezpecný. I když udeláme vše, abychom vaše osobní údaje ochránili, nemužeme zarucit bezpecnost vašich údaju pri jejich prenosu na naše stránky. Takový prenos probíhá na vaše vlastní riziko. Jakmile vaši informaci obdržíme, budeme používat striktní postupy a bezpecnostní prvky, abychom se pokusili zabránit neoprávnenému prístupu k temto údajum.

Použití informace

Vaše informace jsou používány následovne:

 • Aby byla zajištena prezentace obsahu našich stránek pro vás i pro váš pocítac co nejefektivnejším zpusobem.
 • Abychom vám poskytli informace, produkty nebo služby, které od nás požadujete nebo o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat. To platí v prípadech, kdy jste souhlasili s kontaktováním z naší strany.
 • Pri plnení našich závazku vyplývajících ze smlouvy uzavrené mezi vámi a námi.
 • Chcete-li se podílet na interaktivních funkcích nekteré služby, rozhodnete-li se tak ucinit.
 • Budeme-li vás informovat o zmenách našich produktu nebo služeb.

Vaše data mužeme také použít nebo mužeme povolit jejich použití vybrané tretí strane, abychom vám poskytli informace o zboží a službách, které mohou být pro vás zajímavé a abychom vás mohli my nebo oni kontaktovat.

Pokud nechcete, abychom vaše údaje použili tímto zpusobem nebo abychom vaše údaje predali tretí strane pro marketingové úcely, napište nám prosím e-mail na následující adresu: infoeurope@hyster.com

Zverejnení vašich údaju

Vaše osobní údaje mužeme oznámit každému clenovi naší skupiny, což znamená našim dceriným spolecnostem, materské spolecnosti a jejím pobockám, jak je definováno v kapitole 1159 zákona o britských spolecnostech z roku 2006.

Je-li to vyžadováno, spolecnost Hyster-Yale group muže mít urcenu jednu svou dcerinou spolecnost, pobocku, zástupce, autorizovaného prodejce nebo jinou fyzickou nebo právnickou osobu, aby vás kontaktovala. V takovém prípade jim budou poskytnuty vaše osobní údaje pro zajištení zákaznického servisu.

Vaše osobní údaje mužeme oznámit tretím stranám:

 • V prípade, kdy provádíme prodej podniku nebo nákup aktiv, mužeme zprístupnit vaše osobní údaje perspektivnímu prodejci nebo kupci takového podniku ci aktiv.
 • Pokud je spolecnost Hyster-Yale group nebo pokud je vetšinový podíl jejich aktiv získán tretí stranou, budou jedním z prevádených aktiv také osobní údaje jejich zákazníku.
 • Máme-li povinnost zverejnit nebo sdílet vaše osobní údaje, abychom splnili požadavky platných zákonu nebo abychom prosadili nebo aplikovali naše podmínky používání a jiné dohody, nebo z duvodu ochrany práv, majetku nebo bezpecnosti spolecnosti Hyster-Yale group , našich zákazníku a dalších osob. To zahrnuje výmenu informací s jinými spolecnostmi a organizacemi z duvodu ochrany proti podvodum a snížení úverového rizika.

Vaše práva

Máte právo nás požádat, abychom neprovádeli zpracování vašich osobních údaju pro marketingové úcely. Budeme vás obvykle informovat (pred uvedením dat), budou-li vaše osobní údaje použity pro tyto úcely nebo máme-li v úmyslu pro takové úcely oznámit vaše osobní údaje tretí strane. Mužete využít svého práva, aby bylo zabráneno zpracování osobních údaju zaškrtnutím urcitých polí ve formulárích, které používáme pro sber vašich osobních údaju. Mužete také využít právo nás kdykoli kontaktovat na adrese infoeurope@hyster.com

Naše stránka muže cas od casu obsahovat odkazy internetových stránek našich prodejcu a pobocek. Použijete-li odkaz na nekterou z techto stránek, berte prosím na vedomí, že tyto stránky mají své vlastní zásady ochrany osobních údaju a že neprijímáme za tyto zásady žádnou odpovednost. Pred odesláním osobních údaju na tyto webové stránky tyto zásady prosím rádne zkontrolujte.

Pokud si již neprejete, abyste byli kontaktováni autorizovaným prodejcem spolecnosti Hyster-Yale group nebo jinou osobou ci subjektem, který nemá žádný vztah se spolecností Hyster-Yale group , kontaktujte prosím prímo tohoto prodejce nebo druhou stranu. Spolecnost Hyster-Yale group nevlastní a neovládá své nezávislé autorizované prodejce a nemuže proto kontrolovat strany, s nimiž nesdílí žádnou dcerinou spolecnost nebo pobocku. Spolecnost Hyster-Yale group proto nemuže od prodejcu nebo jiných stran vyžadovat odstranení vašich osobních údaju.

Prístup k osobním údajum

Zákon vám dává právo na prístup k uloženým informacím o vaší osobe. Vaše právo na prístup k temto informacím muže být vymáháno v souladu se zákonem. Každá žádost o prístup muže podléhat poplatku 10 liber, aby došlo k uhrazení našich nákladu týkajících se poskytnutí informací o vašich osobních údajích.

Zmeny týkající se zásad ochrany osobních údaju

Jakékoli zmeny týkající se zásad ochrany osobních údaju, které budou provedeny v budoucnosti, budou zverejneny na této stránce a je-li to vhodné, budou vám zaslány e-mailem.

Kontakt

Dotazy, pripomínky a požadavky týkající se politiky ochrany osobních údaju jsou vítány a odešlete je prosím na e-mail  infoeurope@hyster.com

Ochranné známky

Názvy a konstrukce Hyster®, Yale® a UTILEV®, loga a príslušná oznacení jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky spolecnosti Hyster-Yale Group, Inc., jejích dceriných spolecností nebo pobocek, nebo jiných vlastníku techto ochranných známek. Všechna práva vyhrazena.

Priorita prekladu

Tyto zásady ochrany osobních údaju popisují, jak budeme zacházet s osobními údaji získanými prostrednictvím tohoto webu. V prípade jakéhokoli nesouladu mezi anglickou jazykovou verzí techto zásad na ochranu osobních údaju a prekladem techto zásad do jiného jazyka (pokud existuje), se bude vycházet z anglické verze dokumentu.