loading

Podmínky použití webových stránek

Na této stránce (včetne dokumentů na ní uvedených) najdete informace o podmínkách použití našich webových stránek Hyster, at už jako host nebo jako registrovaný uživatel. Tyto podmínky si prosím pečlive prectete, dríve než začnete tyto stránky používat. Označte na naší stránce, zda souhlasíte s těmito podmínkami používání a zda souhlasíte s jejich dodržováním. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, zdržte se prosím používání našich stránek.

Informace o nás

Hyster je webová stránka provozovaná společností Hyster-Yale Materials Handling Limited („my“). Jsme registrováni v Anglii a Walesu pod číslem společnosti 02636775 a máme následující sídlo a hlavní obchodní adresu:
Centennial House
Building 4-5
Frimley Business Park
Frimley
Surrey GU16 7SG 

Přístup na naše stránky

Přístup na naše stránky je povolen dočasne, a vyhrazujeme si právo zrušit nebo změnit služby, které poskytujeme na našich stránkách bez předchozího upozornení (viz níže). Neodpovídáme za dočasnou nefunkčnost našich stránek.

Občas můžeme omezit přístup na některé části našich stránek nebo na celý náš web pro uživatele, kterí se u nás zaregistrovali.

Pri použití našeho webu musíte souhlasit s ustanoveními našich podmínek pro prístup na stránky Hyster.

Pokud si zvolíte, nebo máte-li k dispozici, identifikacní kód uživatele, heslo nebo jakoukoli jinou cást informace v rámci našich bezpecnostních postupu, musíte tyto informace považovat za duverné a nesmíte je prozradit žádné tretí strane. Máme právo zablokovat jakýkoli identifikacní kód uživatele nebo heslo bez ohledu na to, zda je vybráno vámi nebo prideleno námi, a to kdykoli, je-li podle našeho názoru jasné, že jste nedodrželi nekteré z ustanovení techto podmínek pro používání stránek.

Odpovídáte za provedení všech opatrení nezbytných pro váš prístup na naše stránky. Odpovídáte také za to, že všechny osoby, které mají prístup na naše stránky prostrednictvím vašeho internetového pripojení, jsou si vedomi techto podmínek a že je budou dodržovat.

Práva k duševnímu vlastnictví

Jsme vlastníkem nebo držitelem licence na všechna práva k duševnímu vlastnictví na našich stránkách a v materiálech zverejnených na těchto stránkách. Tato díla jsou chránena autorskými právy a úmluvami na celém svete. Všechna tato práva jsou vyhrazena.

Pro vaši osobní potrebu si mužete vytisknout jednu kopii a mužete si stáhnout výnatky z jakékoli stránky nebo stránek našeho webu a mužete upozornit ostatní ve vaší firme na materiály zverejnené na našich stránkách.

Nesmíte upravovat papírové nebo digitální kopie žádného materiálu, které jste vytiskli nebo stáhli z našeho webu a nesmíte používat žádné ilustrace, fotografie, video nebo audio sekvence a žádnou grafiku oddelene od doprovodného textu.

Naše pozice (a to u všech zjištených prispevatelu) jako autoru materiálu na našich stránkách musí být vždy rádne uvedena.

Nesmíte použít žádnou část materiálu na našich stránkách pro komerční účely, aniž byste k tomuto účelu získali povolení od poskytovatelu licence.

Budete-li tisknout, kopírovat nebo stahovat jakékoli části našich stránek v rozporu s podmínkami používání, vaše právo na používání našich stránek bude okamžite ukončeno a musíte, na základě našeho rozhodnutí, vrátit nebo zničit všechny kopie materiálu, které jste vytvorili.

Spolehlivost zverejnených informací

Komentáre a další materiály zverejnené na našich stránkách nejsou urceny k vyvozování spolehlivých záveru. Proto odmítáme veškeré závazky a odpovednost z vyvozování záveru z jakýchkoli materiálu uvedených na našich stránkách návštevníkem našich stránek nebo osobou, která muže být informována o jejich obsahu.

Naše stránky se pravidelne mení

Naším cílem je pravidelná aktualizace našich stránek, a proto muže kdykoli dojít k zmene jejich obsahu. Bude-li to nutné, mužeme pozastavit prístup na naše stránky nebo je mužeme na urcitou dobu zneprístupnit. Jakýkoli materiál na našich stránkách muže být v urcitém okamžiku zastaralý a my nejsme povinni takový materiál aktualizovat.

Naše povinnosti

Materiály zobrazené na našich stránkách jsou poskytovány bez jakékoli záruky nebo zárucních podmínek týkajících se jejich presnosti. V rozsahu povoleném zákonem, my, ostatní clenové naší skupiny spolecností a spolupracující tretí strany tímto výslovne vylucují v rozsahu povoleném zákonem:

  • Všechny podmínky, záruky a další závazky, které by jinak mohly být predpokládány zákonem, zvykovým právem nebo právem rovnosti.
  • Jakoukoli odpovednost za jakékoliv prímé, neprímé nebo vyplývající ztráty nebo škody, které vzniknou jakémukoli uživateli v souvislosti s našimi stránkami nebo v souvislosti s jejich užíváním, neschopností jejich užívání nebo v dusledku používání našich stránek, v souvislosti s používáním jakýchkoli souvisejících webových stránek a používáním jakýchkoli materiálu uvedených na techto stránkách, vcetne:
  • ztrát príjmu a tržeb,
  • ztrát v oblasti podnikání,
  • ztrát zisku nebo ztráty smlouvy,
  • ztrát predpokládaných úspor,
  • ztráty dat,
  • ztráty prestiže,
  • plýtvání materiálem nebo casových ztrát, a to

at už v dusledku precinu (vcetne nedbalosti), porušení smlouvy nebo jiného porušení, a to i v prípade, je-li predvídatelné.

Toto nemá vliv na naši odpovednost za smrt nebo zranení vyplývající z naší nedbalosti, ani na naši odpovednost za úmyslné uvedení v omyl nebo na náš zásadní omyl, ani na žádné jiné závazky, které nemohou být vylouceny nebo omezeny v rámci platných zákonu.

Informace o vás a o vašich návštevách na našich stránkách

Informace o vás zpracováváme v souladu se zásadami ochrany osobních údaju. Používáním našich stránek souhlasíte s jejich zpracováním a zodpovídáte za správnost a presnost uvedených údaju.

Vkládání materiálu na naše stránky

Kdykoli budete využívat funkci, která vám umožní vkládat materiál na naše stránky nebo navázat kontakt s ostatními uživateli našich stránek, musíte splnovat požadavky norem, které jsou v souladu s naší politikou prístupu k použití. Zarucujete, že každý takový príspevek bude v souladu s temito normami a za jakékoli porušení této záruky nás odškodníte. 

Veškerý materiál, který vložíte na náš web, nebude považován za duverný a chránený zákonem. Máme právo jej používat, kopírovat, distribuovat a sdelovat tretím stranám pro jakýkoli úcel. Máme také právo zverejnit vaši identitu jakékoli tretí osobe, která prohlašuje, že jakýkoli vámi uložený nebo vložený materiál na naše stránky predstavuje porušení jejich práv k duševnímu vlastnictví nebo porušení jejího práva na soukromí.

Neneseme žádnou zodpovednost vuci jakékoli tretí strane za obsah nebo presnost jakýchkoli materiálu zverejnených vámi nebo jiným uživatelem na našich stránkách.

Máme právo odstranit jakékoli materiály nebo výtvory, které vytvoríte na našem webu v prípade, kdy takový materiál není dle našeho názoru v souladu s požadavky norem, které jsou v souladu s naší politikou prístupu k použití.

Viry, nabourávání do systému a jiné útoky

Nesmíte zneužívat naše webové stránky úmyslným zavedením viru, trojských konu, cervu, logických bomb nebo jiného materiálu, který je nebezpecný nebo technologicky škodlivý. Nesmíte se pokoušet získat neoprávnený prístup na náš web, na server, na kterém je náš web uložen nebo na jakýkoli server, pocítac nebo databázi, které jsou pripojeny k našemu webu. Nesmíte zaútocit na naše webové stránky pomocí DoS útoku nebo distribuovaného DoS útoku.

Každé takové porušení oznámíme príslušným orgánum, budeme s temito orgány spolupracovat a oznámíme jim vaši totožnost. V techto prípadech bude vaše právo na používání našich stránek okamžite ukonceno.

Neponeseme odpovednost za jakékoli ztráty nebo škody zpusobené útokem typu DoS, viry nebo jinými technologicky škodlivými materiály, které mohou napadnout vaše pocítacové vybavení, pocítacové programy, data nebo jiné speciální materiály, následkem návštevy našich stránek nebo v dusledku stažení jakéhokoli materiálu zverejneného na našich stránkách nebo pripojených stránkách.

Propojení na naše stránky

Mužete vytvorit odkaz na naší domovskou stránku za predpokladu, že tak uciníte zpusobem, který je správný a legální, který nepoškozuje naši povest nebo který naší povesti nezneužívá. Nesmíte ale vytvorit odkaz takovým zpusobem, který by navrhoval jakoukoli formu spolupráce, schválení nebo souhlasu z naší strany.

Nesmíte vytváret žádná propojení z webových stránek, které nevlastníte.

Naše stránky nesmí být zacleneny do jiných stránek a nesmíte ani vytvorit odkaz na jakoukoli jinou cást našich stránek mimo domovskou stránku. Vyhrazujeme si právo bez predchozího upozornení zrušit oprávnení na propojení. Webové stránky, ze kterých jste propojení, musí ve všech ohledech splnovat požadavky norem stanovených v našich podmínkách pro prístup na stránky.

Pokud si na našich stránkách prejete použit jiné materiály, než jsou materiály uvedené výše, zašlete nám prosím váš požadavek na e-mail infoeurope@hyster.com

Odkazy z našeho webu

Tam, kde naše stránky obsahují odkazy na jiné stránky a na zdroje poskytnuté tretími stranami na našich stránkách, jsou tyto odkazy poskytovány pouze pro vaši informaci. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem techto stránek nebo zdroju a neprijímáme žádnou odpovednost za tyto odkazy nebo za jakékoli ztráty nebo škody, které mohou vzniknout v dusledku jejich užívání. 

Soudní pravomoc a rozhodné právo

Anglické soudy nebudou mít výhradní soudní pravomoc nad jakýmkoliv nárokem vyplývajícím nebo souvisejícím s návštevou našich stránek, i když si vyhrazujeme právo podat proti vám žalobu za porušení techto podmínek v míste vašeho bydlište nebo v jakékoli jiné príslušné zemi.

Tyto podmínky používání a jakékoli spory nebo nároky vyplývající z techto podmínek nebo související s temito podmínkami nebo s jejich tématem nebo s jejich vytvorením (vcetne mimosmluvních sporu nebo nároku) se budou rídit a vykládat v souladu s právními predpisy Anglie a Walesu.

Ochranné známky

Názvy a konstrukce Hyster®, Yale® a UTILEV®, loga a príslušná oznacení jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky spolecnosti Hyster-Yale Group, Inc., jejích dceriných spolecností nebo pobocek, nebo jiných vlastníku techto ochranných známek. Všechna práva vyhrazena.

Úpravy

Doplnením této stránky mužeme tyto podmínky používání kdykoli upravit. Ocekává se od vás, že budete tuto stránku cas od casu kontrolovat, abyste byli informování o všech zmenách, které ciníme, protože jsou vázány na vás. Nekterá z ustanovení obsažená v techto podmínkách použití mohou být také nahrazena ustanoveními nebo upozorneními publikovanými jinde na našich stránkách.

Vaše dotazy

Máte-li jakékoli dotazy týkající se materiálu, které se objeví na našich stránkách, kontaktujte nás prosím pomocí e-mailu infoeurope@hyster.com

Dekujeme vám za návštevu našich stránek