loading

Tyto podmínky prístupu na stránky stanoví podmínky mezi vámi a námi, podle kterých mužete navštevovat naše webové stránky Hyster (naše stránky). Tyto podmínky prístupu na stránky se vztahují na všechny uživatele i na návštevníky našich stránek.

Vašim používáním našich stránek prijímáte tyto podmínky a souhlasíte s dodržováním všech podmínek pro prístup na naše stránky, které doplnují naše zásady používání internetových stránek.

Hyster je webová stránka provozovaná spolecností Hyster-Yale Materials Handling Limited (my nebo nás). Jsme registrováni v Anglii a Walesu pod císlem spolecnosti 02636775 a máme následující sídlo a hlavní obchodní adresu: 
Centennial House, 
Building 4-5
Frimley Business Park
Frimley
Surrey GU16 7SG
United Kingdom.

Zakázané použití

Naše stránky mužete používat pouze v souladu se zákonem. Naše stránky nemohou být použity v následujících prípadech:

 • Žádným zpusobem, který porušuje jakékoli platné místní, národní nebo mezinárodní zákony nebo narízení.
 • Žádným zpusobem, který je nezákonný nebo podvodný, nebo který má jakýkoli protiprávní ci podvodný úcel nebo úcinek.
 • V žádném prípade pro úcely sebepoškození nebo pokusu poškodit nezletilé.
 • Chcete-li odesílat, vedome prijímat, vkládat, stahovat, používat nebo opetovne používat jakýkoli materiál, který není v souladu s obsahem našich norem.
 • Chcete-li preposílat nebo obstarávat odeslání jakýchkoli nevyžádaných nebo nepovolených reklamních nebo propagacních materiálu nebo jakékoli jiné formy podobných obtežujících materiálu (spam).
 • Vedomé prenášení jakýchkoli dat, odesílání, vkládání materiálu, které obsahují viry, trojské kone, cervy, casované bomby, hrozby, spyware, adware nebo jiné škodlivé programy nebo podobné pocítacové kódy, které mohou zpusobit poškození nebo které mají negativní vliv na provoz jakéhokoli pocítacového softwaru nebo hardwaru.

Souhlasíte také s následujícím:

 • Nesmíte reprodukovat, duplikovat, kopírovat nebo prodávat jakoukoli cást našich webových stránek v rozporu s ustanoveními našich podmínek pro použití stránek.
 • Nesmíte získat prístup bez schválení. Nesmíte zasahovat, poškozovat nebo narušovat:
  • Žádnou cást našich stránek.
  • Žádné zarízení nebo sít, na kterých jsou naše stránky provozovány.
  • Žádný software použitý pro provoz našich stránek.
  • Žádné zarízení, sít nebo software vlastnený nebo používaný tretí stranou.

Interaktivní služby:

Obcas mužeme na našich stránkách poskytovat interaktivní služby, vcetne následujících a bez omezení:

 • Chatovací místnosti.
 • Informacní nástenky.

(Interaktivní služby).

Tam, kde budeme poskytovat nejakou interaktivní službu, vám budeme také poskytovat jasné informace o druhu nabízené služby, zda je moderována a jaká forma moderování je použita (vcetne toho, zda je to služba moderována clovekem nebo technicky).

Udeláme vše pro to, abychom odstranili jakákoli rizika pro uživatele ze strany tretích osob pri používání jakékoli interaktivní služby poskytované na našich stránkách. S ohledem na tato rizika se v každém jednotlivém prípade rozhodneme, zda je vhodné používat moderování príslušné služby (vcetne toho, jaké moderování bude použito). Nicméne v žádném prípade nemáme povinnost dohlížet, sledovat nebo moderovat jakoukoli interaktivní službu poskytovanou na našich stránkách a výslovne vylucujeme svou odpovednost za jakékoli ztráty nebo škody vyplývající z použití jakékoli interaktivní služby ze strany uživatele v rozporu s obsahem našich norem, a to bez ohledu na to, zda byla tato služba moderována nebo ne.

Tam, kde provádíme moderování interaktivní služby a kde by mohlo dojít k problémum, vám obvykle poskytneme kontaktního moderátora.

Obsahové standardy

Tyto obsahové standardy se vztahují na všechny materiály, které dodáváte na naše stránky (príspevky) a na všechny interaktivní služby s nimi spojené.

Musíte být v souladu s následujícími standardy. Standardy se vztahují na celek a stejne tak na každou cást každého príspevku.

Príspevky musí:

 • Být presné (kde jsou uvádena fakta).
 • Být skutecne zastávány (vyjadrují-li názory).
 • Být v souladu s platnými právními predpisy Spojeného království a každé zeme, z jaké je odeslán.

Príspevky nesmí:

 • Obsahovat žádné materiály, které jsou hanlivé vzhledem k jakékoli osobe.
 • Obsahovat žádné materiály, které jsou nemravné, urážlivé, nenávistné nebo buricské.
 • Podporovat sexuálne explicitní materiály.
 • Podporovat násilí.
 • Podporovat diskriminaci na základe rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, zdravotního postižení, sexuální orientace nebo veku.
 • Porušovat autorská práva, databáze nebo ochranné známky jakékoli jiné osoby.
 • Být takové, aby uvádely jakoukoli osobu v omyl.
 • Být vytvoreny v rozporu se žádným právním závazkem pro tretí strany, jako je napríklad smluvní závazek nebo závazek duvery.
 • Podporovat žádnou ilegální cinnost.
 • Být ohrožující, znevažující nebo napadající soukromí jiných osob a nesmí obtežovat, zpusobovat potíže nebo zbytecné obavy.
 • Být takové, aby zpusobovaly obtežování, vyvolávaly znepokojení, rozpaky, obavy nebo trápení jiných osob.
 • Být zneužity pro napodobování jakékoli osoby nebo pro zkreslování vaši identity ci príslušnosti k jakékoli osobe.
 • Vyvolat dojem, že jsou vydávány námi, pokud tomu tak není.
 • Obhajovat, podporovat nebo napomáhat jakémukoli protiprávnímu jednání, jako (pouze jako príklad) porušení autorského práva nebo zneužití pocítace.

Pozastavení a ukoncení

Uvážíme a urcíme, zda došlo k porušení podmínek prístupu na stránky vaším používáním našich stránek. Pri porušení techto podmínek mužeme prijmout takové kroky, které budeme považovat za vhodné.

Nedodržení techto podmínek pro prístup na stránky predstavuje závažné porušení podmínek použití, na základe kterých je vám povoleno používání našich stránek. To muže mít za následek provedení všech nebo nekterých následujících akcí:

 • Okamžité, docasné nebo trvalé odnetí oprávnení pro používání našich stránek.
 • Okamžité, docasné nebo trvalé odstranení jakéhokoli príspevku nebo materiálu, který jste vložili na naše stránky.
 • Odeslání varování urceného pro vás.
 • Soudní rízení proti vaší osobe týkající se úhrady všech nákladu na základe odškodnení (vcetne, ale ne výhradne, primerených správních a právních nákladu) vyplývajícího z porušení podmínek.
 • Další právní kroky proti vaší osobe.
 • Je-li to dle našeho názoru nutné, zverejnení techto informací orgánum cinným v trestním rízení.

Vylucujeme odpovednost za opatrení prijatá v reakci na porušení podmínek prístupu na stránky. Body popsané v techto podmínkách nejsou omezeny a budeme-li to považovat za vhodné, mužeme prijmout jakákoli jiná opatrení.

Zmeny podmínek prístupu na stránky

Doplnením této stránky mužeme tyto podmínky prístupu na stránky kdykoli upravit. Ocekává se od vás, že budete tuto stránku cas od casu kontrolovat, abyste byli informování o všech zmenách, které ciníme, protože jsou na vás vázány. Nekterá z ustanovení obsažená v techto podmínkách prístupu mohou být také nahrazena ustanoveními nebo upozorneními publikovanými jinde na našich stránkách.